Organizacja zajęć

Studia trwają 2 semestry i obejmują 200 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria i egzaminy).

Termin rozpoczęcia – październik 2017 roku.

Zajęcia odbywają się w salach wykładowych Politechniki Poznańskiej podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (średnio 2 razy w miesiącu).

Na zakończenie słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Politechnikę Poznańską oraz dokument potwierdzający patronat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Koszt studiów wraz z podstawowymi materiałami szkoleniowymi wynosi 1700zł semestralnie (łącznie 3400zł na rok).

Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest:

  • posiadanie dyplomu (pierwszego lub drugiego stopnia) ukończenia szkoły wyższej, bez względu na rodzaj studiów,
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • kopia dowodu osobistego,
  • uiszczenie opłaty za I semestr (do końca października) – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Dokumenty (kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej, formularz zgłoszeniowy, kserokopia dowodu osobistego prosimy przesyłać na adres):

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
ul. Strzelecka 11
60-965 Poznań

Wpłat należy dokonywać na konto Politechniki Poznańskiej:
Bank Zachodni WBK SA
VI Oddział w Poznaniu
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
Koniecznie z dopiskiem: Studia podyplomowe SP-145

Główne informacje

200 godzin dydaktycznych

1700 zł semestralnie
(łącznie 3400zł/rok)

Zjazdy średnio
2 razy w miesiącu

Termin rozpoczęcia
październik 2017 roku